วันที่ 2 สิงหาคม 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้รับการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีคณะกรรมการตรวจ คือ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตใส คล่องพยาบาล ประธาน 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณ สุขเกษม กรรมการ 3. ดร.วิเศษ ชิณวงศ์ กรรมการ 4. นายสิทธิศักดิ์ หมายเจริญ เลขานุการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ได้กล่าวต้อนรับและแนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับคณะกรรมการได้ทราบข้อมูลเบื้องต้น ในการประเมินผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เป็นอย่างดี คลิกชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่นี่