วันที่ 3 สิงหาคม 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมการทำหนังสือทำมือ ซึ่งมีนักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ และนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าร่วมกิจกรรมโดยวิทยากรให้ความรู้ คือ นางรัตนา กองยอด นางสาวทัศวรรณ ขันทะพานิช นางนริศรา ระโสและคณะกรรมการโครงการฯ คลิกชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม