อ่านจดหมายข่าวสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับที่ 17 เดือนพฤษภาคม 2560 ได้ที่ จดหมายข่าวสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ