วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ติดตามโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านโอทะลัน ต.จรัส อ.บัวเชด โรงเรียนบ้านโจรก ต.ด่าน อ.กาบเชิง โรงเรียนบ้านอำปึล ต.บักได อ.พนมดงรัก โรงเรียนบ้านหนองคันนา ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก และได้ไปสำรวจพื้นที่ในการจัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรุน ต.อาโพน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ ในวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2560