วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่องการใช้ระบบสารสนเทศ ให้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการสำหรับนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประจำปี 2560 ได้แก่สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาแพทย์แผนไทย จำนวน 70 คน ณ ห้องคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ #LibrarySRRU