บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เดินทางไปศึกษาดูงานระบบฐานข้อมูล และโปรแกรมสำเร็จรูป ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี