วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร๋เข้าร่วมประชุมพิจารณาจัดทำข้อมูลกลาง พิจารณาการจัดทำข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประกอบด้วย ข้อมูลนักศึกษา บุคลากร และการเงิน ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 3 อาคาร 31