วันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2560 บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน โดยจัดระบบห้องสมุดให้กับโรงเรียนบ้านโจรก ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้อำนวยการโรงเรียนและครูบรรณารักษ์เป็นอย่างดี และขอขอบคุณคณะกรรมการโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันในการจัดโครงการฯ และสำเร็จลงด้วยดี