วันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2560 บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน โดยจัดระบบห้องสมุดให้กับโรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม ต.ตาตุม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้อำนวยการโรงเรียนและครูบรรณารักษ์เป็นอย่างดี และขอขอบคุณคณะกรรมการโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันในการจัดโครงการฯ และสำเร็จลงด้วยดี ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม