วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมอบรม ฐานข้อมูลทางวิชาการออนไลน์ EBScohost ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น คลิกชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม