ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องการสมัครสมาชิกห้องสมุด
นักศึกษาที่มีความประสงค์สมัครสมาชิกห้องสมุด
 รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 1 แผ่น
 ใบเสร็จที่แสดงว่าได้รับชำระค่าบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2560 หรือใบ ทบ.1
 กรอกใบสมัครสมาชิกที่เคาร์เตอร์บริการยืม-คืนหนังสือ ชั้นที่ 1