ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่องการต่ออายุบัตรสมาชิกยืมหนังสือ
ในภาคเรียนที่ 1/2560 ท่านจะยืมหนังสือได้ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
 ต่ออายุบัตรสมาชิก
 หลักฐานการต่ออายุบัตรสมาชิก บัตรเดิม ใบเสร็จที่แสดงว่าได้รับชำระค่าบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2560 หรือใบ ทบ.1