วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิชากร ดวงแขเพ็ญศิริกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมพิจารณาข้อตกลงในการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย ร่วมกับบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ศูนย์คอมพิวเตอร์ และบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ตัวแทนผู้ดูแลระบบประจำคณะแต่คณะ หน่วยงาน ร่วมประชุมกับตัวแทนบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หารือเรื่องการพิจารณาข้อตกลงในการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย
คลิกชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม