วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์และทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2560 โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียงกัน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม