วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าเยี่ยมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สันทนา กูลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ กล่าวต้อนรับและรายงานข้อมูลของสำนักวิทยบริการฯ ในการนี้มีบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเข้าร่วมต้อนรับและรับฟังนโยบายจากท่านอธิการบดีในครั้งนี้ด้วย