ยินดีต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฎิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เข้าเยี่ยมชมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยความยินดียิ่ง