ห้องสมุดปิดบริการ
วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2560 วันวิสาขบูชา
วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560 วันพืชมงคล

ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติได้ที่ http://liberty.srrua.c.th