วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ดำเนินโครงการ ส่งเสริมการรู้สารสนเทศ (Library Tour) มีการแนะนำการสืบค้นหนังสือผ่านระบบ OPAC การเข้าใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและนำชมห้องสมุด โดยมีนักศึกษา ค.บ.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ศศ.บ.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 120 คน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้