วันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2560 บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน โดยไปจัดระบบห้องสมุดให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรุน ต.อาโพน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ โดยได้รับความร่วมมือจากครูใหญ่และครูบรรณารักษ์ของโรงเรียนเป็นอย่างดี และขอขอบคุณคณะกรรมการโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันในการไปจัดโครงการฯ ดังกล่าวและสำเร็จลงด้วยดี