วันจ้นทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 ผศ.ดร.สันทนา กูลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และ อ.สังวาลย์ ตุกพิมาย รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ได้มอบนโยบาย และคำแนะนำในการบริหารจัดการความเสี่ยงการเปิด – ปิดห้องสมุดแก่บุคลากรหอสมุดกลาง เพื่อให้นำไปปฏิบัติและแก้ไขจุดที่บกพร่อง โดยตัวแทนผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดแต่ละชั้นได้ร่วมประชุม และสรุปข้อตกลงร่วมกันเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารต่อไป