วันที่ 23 มิถุนายน 2560 อาจารย์สังวาลย์ ตุกพิมาย รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์กิตติศักดิ์ จันฤาไชย อาจารย์ชลิตา คำหอม และนายเดชาธร จะริรัมย์ ได้ออกสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการจัดอบรมให้ครูบรรณารักษ์ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดสุรินทร์ โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้ง 5 แห่ง และโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง โดยจะจัดอบรมขึ้นในวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2560 นี้