วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ บรรยาย การสืบค้นฐานข้อมูลทางวิชาการออนไลน์ ให้แก่นักศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา ประกอบไปด้วยฐาน Thai Digital Collection, ฐานต่างประเทศ สหสาขาวิชา EBSCOhost #LibrarySRRU ลงทะเบียน กับ tdc http://www.thailis.or.th/tdc/  สำหรับค้นและดาวโหลดภายนอกเครือข่ายมหาลัยฯ 10 ชื่อเรื่องต่อ/วัน ฐาน EBSCOhost มี user&password สืบค้นภายนอกมหาวิทยาลัยได้ฯ http://search.ebscohost.com ✅  คลิกชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม