วันที่ 20 สิงหาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.สันทนา กูลรัตย์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ การเขียนอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม ให้กับอาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 60 คน นักศึกษาสนใจและตั้งใจในการอบรมเป็นอย่างมาก