วันที่ 18 มิถุนายน 2560 บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ การเขียนอ้างอิง และบรรณานุกรม ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 30 คน นักศึกษาสนใจและตั้งใจในการอบรมเป็นอย่างมาก