สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ที่อยู่ 186 หมู่ 1 ถนนสุรินทร์ – ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32000
โทรศัพท์ 044 – 521 – 388, 044 – 710057 Fax 044 – 521 – 388 ต่อ 116

Website : https://library.srru.ac.th
Facebook
: https://www.facebook.com/srrulibrary/