วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในการเปิดงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2560 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน โดยงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2560 จะจัด ระหว่างวันที่ 1-7 สิงหาคม 2560 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมีกิจกรรมหลากหลายกิจกรรมให้เข้าร่วม อาทิเช่น การออกร้านจำหน่ายหนังสือ การทำหนังสือทำมือ การฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ และนิทรรศการต่าง ๆ อีกมากมายให้เข้าชม