วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 ผู้เข้าร่วมอบรมรับเกียรติบัตร โครงการ”พัฒนาทักษะการรู้ ICT literacy สำหรับบุคลากรทางการศึกษา ผู้นำชุมชน และองค์การบริหารส่วนตำบล” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สังวาลย์ ตุกพิมาย รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานในการปิดโครงการและมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมอบรม ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิง สุประภาดา เกษมสันต์ ตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2560 โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คลิกชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม