วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในการเปิดโครงการ”พัฒนาทักษะการรู้ ICT literacy สำหรับบุคลากรทางการศึกษา ผู้นำชุมชน และองค์การบริหารส่วนตำบล” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิง สุประภาดา เกษมสันต์ ตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2560 โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คลิกชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม