เดือน: กรกฎาคม 2017

ประชุมพิจารณาข้อตกลงในการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิชากร ดวงแขเพ็ญศิริกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ...

Read More

อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลทางวิชาการออนไลน์ ให้แก่นักศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา

 วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ บรรยาย การสืบค้นฐานข้อมูลทางวิชาการออนไลน์...

Read More
  • 1
  • 2