วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรบรรยาย ในโครงการอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ การเขียนอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จำนวน 55 คน นักศึกษาสนใจและตั้งใจในการอบรมเป็นอย่างมาก