วันที่ 13 มิถุนายน 2560 บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ดำเนินโครงการ ส่งเสริมการรู้สารสนเทศ Library Tour มีการแนะนำการสืบค้นหนังสือผ่านระบบ OPAC การเข้าใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และนำชมห้องสมุด โดยมีนักศึกษาในรายวิชา การรู้สารสนเทศ จำนวน 90 คน และอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้สอน อ.กิตติศักดิ์ จันฤาไชย อ.ชลิตา คำหอม เข้าร่วมโครงการ