วันที่ 15 มิถุนายน 2560 บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ดำเนินโครงการ ส่งเสริมการรู้สารสนเทศ Library Tour มีการแนะนำการสืบค้นหนังสือผ่านระบบ OPAC การเข้าใช้ระบบอินเทอร์เน็ต แนะนำฐานข้อมูลออนไลน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และนำชมห้องสมุด โดยมีนักศึกษาในรายวิชา การรู้สารสนเทศ จำนวน 41 คน โดยมี อ.กิตติศักดิ์ จันฤาไชย เป็นผู้สอนและเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้