แนะนำ E-Books จากห้องสมุดออนไลน์ CU – eLibrary

24

ชื่อหนังสือ “วิธีวิทยาการวิจัยเชิงผสมเบื้องต้นทางสังคมศาสตร์” / ผู้แต่ง รศ.ดร.พฤทธ์สรรค์ สุทธิไชยเมธี                      สามารถอ่านแบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชั่น CU – eLibrary โดยการแสกนคิวอาร์โค้ด ใช้งานได้ทั้ง ios และ Android ยืม-คืน ได้ด้วยตนเอง ลงทะเบียนเข้าใช้งานด้วยด้วยอีเมล์มหาวิทยาลัยฯ ต้องการเข้าใช้บริการ สามารถสมัครเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ คลิก https://elibrary-srru.cu-elibrary.com/ หรือแสกน QR Code ติดตั้งเเอปพลิเคชัน สมัครเข้าใช้งานได้ทันที