ช่วงเวลาเปิดบริการ ภาคเรียนที่ 1/2565

ช่วงเปิดภาคเรียน
วันจันทร์ – อาทิตย์  เวลา 08.00 – 16.30 น.
ช่วงปิดภาคเรียน
วันจันทร์ – ศุกร์     เวลา 08.00 – 16.30 น.

หมายเหตุ : ปิดบริการวันหยุดนักขัตฤกษ์ และตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ