การประชุมบุคลากรงานวิทยบริการ ครั้งที่ 7/2566

97

นที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. งานวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการประชุมบุคลากรงานวิทยบริการ ครั้งที่ 7/2566 โดย อาจารย์สุภาสินี วิเชียร รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายวิทยบริการ เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีบุคลากรงานวิทยบริการ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาวาระการประชุม และเตรียมพร้อมการให้บริการภายในห้องสมุด