สถิติการให้บริการของห้องสมุด สำนักวิทยบริการฯ ประจำเดือนเมษายน 2567

106
สถิติของห้องสมุด ประจำเดือนเมษายน 2567
  1. คณะ/หน่วยงานที่เข้ามายืมหนังสือมากที่สุด
  2. ประเภทผู้ใช้บริการมากที่สุด
  3. การยืม – คืนทรัพยากรสารสนเทศ
  4. คณะ/หน่วยงานที่มีนักศึกษา และบุคลากรเข้ามายืมหนังสือมากที่สุด
  5. หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศที่ถูกยืมมากที่สุด
  6. ประเภททรัพยากรสารสนเทศที่ถูกยืมมากที่สุด
  7. ผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด
  8. ช่วงระยะเวลาที่มีผู้เข้ามาใช้บริการมากที่สุด