สถิติการให้บริการของห้องสมุด สำนักวิทยบริการฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

137
สถิติของห้องสมุด ประจำเดือนพฤษภาคม 2567
  1. คณะ/หน่วยงานที่เข้ามายืมหนังสือมากที่สุด
  2. ประเภทผู้ใช้บริการมากที่สุด
  3. การยืม – คืนทรัพยากรสารสนเทศ
  4. หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศที่ถูกยืมมากที่สุด
  5. ประเภททรัพยากรสารสนเทศที่ถูกยืมมากที่สุด
  6. ผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด
  7. ช่วงระยะเวลาที่มีผู้เข้ามาใช้บริการมากที่สุด