หมวดหมู่: ฐานข้อมูลทางวิชาการออนไลน์

อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลทางวิชาการออนไลน์ ให้แก่นักศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา

 วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ บรรยาย การสืบค้นฐานข้อมูลทางวิชาการออนไลน์...

Read More

โครงการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ การอบรมการใช้ฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ เพื่อจัดทำผลงานทางวิชาการ วิจัย วิทยานิพนธ์

โครงการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ การอบรมการใช้ฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์  เพื่อจัดทำผลงานทางวิชาการ ...

Read More

โครงการอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ การเขียนอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม

วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรบรรยาย...

Read More

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เข้ารับการบรรยายให้ความรู้การสืบค้นข้อมูลเพื่อการศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00-14.30 น. ผศ.ปรียา งามสอาด อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์...

Read More

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เยี่ยมชมห้องสมุด

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่องการใช้ระบบสารสนเทศ...

Read More

แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Science Reference Center และ Entrepreneurial Studies Source

แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Science Reference Center และ Entrepreneurial Studies Source      ...

Read More

แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Academic OneFile

แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Academic OneFile       อาจารย์และนักศึกษา และนักวิจัย...

Read More
Loading