งานวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินโครงการ User Visit ใกล้ชิดผู้ใช้บริการ ณ คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

240

วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. งานวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ         ดำเนินโครงการ User Visit ใกล้ชิดผู้ใช้บริการ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร        โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สังวาลย์ ตุกพิมาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ อาจารย์สุภาสินี วิเชียร รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายวิทยบริการ นำบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ดำเนินโครงการฯ ในการนี้ อาจารย์ ดร.สุนิสา   เยาวสกุลมาศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักวิทยบริการ ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สังวาลย์ ตุกพิมาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ได้มอบของที่ระลึกให้แก่คณะ และอาจารย์สุภาสินี วิเชียร รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ได้มอบของที่ระลึกจากห้องสมุดให้แก่ อาจารย์วิชชุดา ยินดี อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ และนางสาวชฎาพา แพงถิ่น นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ที่ยืม – คืนทรัพยากรสารสนเทศมากที่สุด ประจำปี 2565

คลิกชมภาพเพิ่มเติม