งานวิทยบริการ สำนักวิทยบริการฯ ดำเนินโครงการ User Visit ใกล้ชิดผู้ใช้บริการ ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

186

วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. งานวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ            ดำเนินโครงการ User Visit ใกล้ชิดผู้ใช้บริการ ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 3 อาคาร 38 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สังวาลย์ ตุกพิมาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.นิศานาถ แก้ววินัด รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายภาษา อาจารย์สุวัฒน์ กล้วยทอง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ นำบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ดำเนินโครงการฯ โดยมี อาจารย์ ดร.ชัย สมรภูมิ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักวิทยบริการ ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สังวาลย์ ตุกพิมาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ได้มอบของที่ระลึกให้แก่ ผู้บริหารคณะ และมอบของที่ระลึกจากห้องสมุดให้แก่ อาจารย์จันจิรา เชี่ยงฉิน อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย และนางสาวกมลชนก สาคร  นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1 ที่ยืม – คืนทรัพยากรสารสนเทศมากที่สุด ประจำปี 2565

คลิกชมภาพเพิ่มเติม