บุคลากรงานวิทยบริการ แนะนำการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบ OPAC และ Web OPAC

2496

วันที่ 23 – 26 มกราคม 2566 งานวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย นายเดชาธร   จะริรัมย์ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ นางสาวอภิญญา เค้ากล้า ตำแหน่ง บรรณารักษ์ และบุคลากรงานวิทยบริการ        ได้แนะนำการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบ OPAC และ Web OPAC การหาหนังบนชั้นหนังสือ           และได้แนะนำฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการจัดสรรจาก กระทรวง อว. โดยเป็นฐานข้อมูลภาษาต่างประเทศ จำนวน 8 ฐาน และฐานข้อมูลภาษาไทย จำนวน 1 ฐาน ให้แก่นักศึกษาที่เรียนรายวิชาของ อาจารย์ ดร.ภัทริยากุล แก่นแก้ว ประธานกลุ่มวิชาพื้นฐานและการบริหารการศึกษา จำนวน 150 คน

คลิกชมภาพเพิ่มเติม