งานวิทยบริการ สำนักวิทยบริการฯ ดำเนินโครงการ User Visit ใกล้ชิดผู้ใช้บริการ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

51

วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. งานวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินโครงการ User Visit ใกล้ชิดผู้ใช้บริการ ณ ห้องประชุม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สังวาลย์ ตุกพิมาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ อาจารย์สุภาสินี วิเชียร รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ        ฝ่ายวิทยบริการ นำบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ดำเนินโครงการฯ ในการนี้ อาจารย์เอกธนัช เหลืองศิริวรรณ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักวิทยบริการ ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สังวาลย์ ตุกพิมาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ได้มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้บริหารคณะ และมอบของที่ระลึกจากห้องสมุดให้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส อยู่มาก อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา และนางสาวอาทิติยา ก่อแก้ว นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 1 ที่ยืม – คืนทรัพยากรสารสนเทศมากที่สุด ประจำปี 2565

คลิกชมภาพเพิ่มเติม