การประชุมบุคลากรงานวิทยบริการ ครั้งที่ 1/2566

40

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. งานวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ          ดำเนินการประชุมบุคลากรงานวิทยบริการ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการฯ โดยมี อาจารย์สุภาสินี วิเชียร รองผ๔อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายวิทยบริการ เป็นประธานการประชุม ในการนี้ บุคลากรงานวิทยบริการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อร่วมพิจารณาในระเบียบวาระของการประชุม         และติดตามโครงการต่างๆ ในไตรมาสที่ 1 – 2