แนะนำวารสารภาษาไทยอิเล็กทรอนิกส์ (E – Thai Journal)

12

ชื่อวารสาร “เกษตรพระจอมเกล้า” คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Volume 40 Number 3 September – December 2022                                           เป็นบทความวิจัย และบทความวิชาการ ทางด้านเกษตรศาสตร์และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ที่สร้างองค์ความรู้ใหม่และมีคุณค่าทางวิชาการสามารถใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติได้อย่างกว้างขวาง                 สามารถอ่านได้แบบออนไลน์ โดยการสแกนคิวอาร์โค้ด และสามารถเลือกเรื่องที่จะอ่านหน้าสารบัญได้เลย