แนะนำวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

1808

ชื่อวิทยานิพนธ์ “การเปรียบเทียบลำดับการประมวลผลข้อมูลของคนและรูปแบบการคิดในการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยการเรียนรู้แบบนำตนเองที่มีต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี” ผู้แต่ง วิจิตรา โพธิสาร                                                                                                                  สามารถดาวน์โหลดฉบับเต็ม โดยการแสกนคิวอาร์โค้ด หรือสามารถเข้าใช้งานผ่านลิงก์ https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php                                                                    หมายเหตุ : หากใช้ภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยฯ ไม่ต้องยืนยันตัวตน และสมัครสมาชิก แต่หากใช้ภายนอก    มหาวิทยาลัยฯ ต้องสมัครเป็นสมาชิก และยืนยันตัวตน