แนะนำวารสารภาษาไทยอิเล็กทรอนิกส์ (E – Thai Journal)

12

ชื่อวารสาร “การบริหารและนวัตกรรมการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” Volume 5 Number 3 September – December 2022                                                                                                     เป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพของนิสิต นักศึกษาและคณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษาอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเน้นด้านการบริหารการศึกษา ที่ครอบคลุมการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยทุกระดับ และทุกประเภทการศึกษา เช่น การศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา และการอุดมศึกษา                                                                                สามารถอ่านได้แบบออนไลน์ โดยการสแกนคิวอาร์โค้ด และสามารถเลือกเรื่องที่จะอ่านหน้าสารบัญได้เลย