แนะนำวารสารภาษาไทยอิเล็กทรอนิกส์ (E – Thai Journal)

152

ชื่อวารสาร “ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร” Volume 25 Number 1 January – March 2023                                                                                                                                                    เป็นบทความวิจัยและบทความวิชาการคุณภาพสูงทางด้านศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ ได้แก่การบริหารการศึกษา หลักสูตรและการสอน วิจัยและประเมินทางการศึกษา พัฒนศึกษา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา การศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ อาชีวศึกษา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านการศึกษา                                                         สามารถอ่านได้แบบออนไลน์ โดยการสแกนคิวอาร์โค้ด และสามารถเลือกเรื่องที่จะอ่านหน้าสารบัญได้เลย