สถิติการให้บริการของห้องสมุด สำนักวิทยบริการฯ ในเดือนกันยายน 2566

9599
สถิติของห้องสมุด ในเดือนกันยายน 2566
  1.  คณะ/หน่วยงานที่มีนักศึกษา และบุคลากรเข้ามายืมหนังสือมากที่สุด
  2.  สถิติผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด
  3.  การยืม – คืนทรัพยากรสารสนเทศ
  4.  ประเภทผู้ใช้บริการมากที่สุด
  5.  ช่วงระยะเวลาที่มีผู้เข้ามาใช้บริการมากที่สุด
  6.  ประเภททรัพยากรสารสนเทศที่ถูกยืมมากที่สุด
  7.  หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศที่ถูกยืมมากที่สุด