งานวิทยบริการ สำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรม Re-Skill & Up Skill บรรณารักษ์นักสืบค้นสารสนเทศ

89

วันที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. งานวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม Re-Skill & Up Skill บรรณารักษ์นักสืบค้นสารสนเทศ ณ ห้อง Group Study Room ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการฯ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สังวาลย์ ตุกพิมาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เปิดการดำเนินกิจกรรมฯ และให้โอวาทแก่บุคลากร ในการนี้ นายเดชาธร จะริรัมย์ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ และนางสาวอภิญญา เค้ากล้า ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ได้แนะนำการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และการสืบค้นฐานข้อมูล eBooks ให้แก่บรรณารักษ์ได้รับทราบร่วมกัน และแนะนำให้กับผู้ใช้บริการได้ทราบในโอกาสต่อไป

คลิกชมภาพเพิ่มเติม