งานวิทยบริการ สำนักวิทยบริการฯ ดำเนินกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมการศึกษาสำหรับการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 5 กลุ่มสาระของโรงเรียนบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา

121

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 งานวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมการศึกษาสำหรับการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 5 กลุ่มสาระของโรงเรียนบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา ในโครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่ความเป็นครูนวัตกร โรงเรียนบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา” ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ณ อาคาร 44 คณะวิทยาการจัดการ โดยมีโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมาย 12 โรงเรียน ร่วมส่งผลงานนวัตกรรมการศึกษาสำหรับการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 5 กลุ่มสาระ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เข้าร่วมการประกวด

คลิกชมภาพเพิ่มเติม